 
  
 
#CTRL 

Trnavský komorný orchester

vyhlasuje 4. ročník skladateľskej súťaže

Podmienky súťaže

 • Súťaž sa vyhlasuje na kompozíciu určenú pre komorný orchester bez sólového nástroja s obsadení: husle I (4 hráči), husle II (4 hráči), viola (2 hráči), violončelo (2 hráči), kontrabas (1 hráč), príp. spinet.
 • Maximálna dĺžka skladby je 10 minút.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť skladatelia bez vekového obmedzenia.
 • Súťaž je anonymná.
 • Do súťaže môžu autori prihlásiť svoje skladby, ktoré neboli doteraz vydané alebo verejne predvedené.
 • Uzávierka súťaže: 30. novembra 2023

 

Prihláška a povinné prílohy

 • Prihlásiť sa dá prostredníctvom elektronického formulára.
 • Povinnou prílohou je PARTITÚRA diela (bez informácií o identite autora) vo formáte .PDF.
 • Porota má právo nevybrať žiadne dielo ako víťazné.

 

Výsledky súťaže

 • Rozhodnutie poroty oznámi vyhlasovateľ súťaž dňa 30. januára 2024 na webovej stránke www.hudbanaradnici.sk.
 • Víťaz súťaže získa finančnú odmenu 500,-€. Dielo bude naštudované Trnavským komorným orchestrom a uvedené na festivale Hudba na radnici 2024.
 • Autor víťaznej skladby sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi súťaže orchestrálne party obratom, zároveň bude prizvaný ku naštudovaniu diela a k jeho premiérovému uvedeniu.

Odborná porota

 • Odborným garantom súťaže ARCO je Spolok slovenských skladateľov.
 • Prihlásené kompozície bude hodnotiť odborná porota v zložení: Lukáš Borzík, Andrej Gál, Konstantin Ilievsky, Jana Kmiťová a Marián Lejava


PRIHLÁŠKA

Viac informácií na tko@tko.sk

Verzia pre tlač (.pdf)

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER